Hait

Hait
Main Road near Al Othaim Mosque
Opening Hours
Sunday10:00 AM - 2:00 PM , 4:00 PM - 10:00 PM
Monday10:00 AM - 2:00 PM , 4:00 PM - 10:00 PM
Tuesday10:00 AM - 2:00 PM , 4:00 PM - 10:00 PM
Wednesday10:00 AM - 2:00 PM , 4:00 PM - 10:00 PM
Thursday10:00 AM - 2:00 PM , 4:00 PM - 10:00 PM
Friday
Saturday10:00 AM - 2:00 PM , 4:00 PM - 10:00 PM

25.983944, 40.468083